INFORMACJA DLA RODZICÓW W SPRAWIE OPŁAT ZA PRZEDSZKOLE

Z obwieszczenia Ministra Edukacji i Nauki z 10.06.2022 r. w sprawie wysokości wskaźnika waloryzacji maksymalnej wysokości opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego, o której mowa w  art. 52 ust.
1  ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych, oraz maksymalnej wysokości kwoty tej opłaty po waloryzacji (M.P. poz. 613) wynika, że od 1.09.2022 r. maksymalna wysokość kwoty opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego po waloryzacji, wynosi 1,14 zł.

W związku z powyższym zgodnie z Uchwałą Rady Miasta Oświęcim Nr LIV/860/22 z dnia 28 września
2022r. w sprawie zmiany uchwały XLVIII/943/18 z dnia 25.04.2018 Rady Miasta Oświęcim w sprawie
opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w prowadzonych przez Miasto Oświęcim przedszkolach publicznych opłata za świadczenia od 01 listopada wynosić będzie 1,14 za godzinę.