Deklaracja dostępności

Miejskie Przedszkole nr 16 zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej mp16.eduoswiecim.pl 

Data publikacji strony internetowej: 01.03.2020r.

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 14.04.2021r.

Status pod względem zgodności z ustawą     

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

  • nie wszystkie obrazy (zdjęcia) dodane do treści strony posiadają tekst alternatywny pozwalający zapoznać się z treścią obrazu;
  • brak opisów zdjęć, tekstu alternatywnego dla czytników obsługiwanych przez osoby niepełnosprawne;
  • niektóre zamieszczone informacje w postaci załączników (skany dostępne w formacie pdf lub inne dokumenty w formacie doc)  z uwagi na charakter informacji jaki jest niezbędny do opublikowania informacji, ze względu na swój format wymagają zewnętrznych (poza wbudowanymi w mechanizm strony) narzędzi ułatwiających ich dostępność;
  • filmy nie posiadają napisów dla osób głuchych;
  • brak dostępności tłumacza języka migowego:
  • zdjęcia z wydarzeń nie posiadają  opisów alternatywnych.

 Ułatwienia na stronie internetowej: 

Strona przedszkola posiada następujące ułatwienia:

  • można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych
  • możliwość powiększenia wielkości liter na stronie
  • mapa strony

Data sporządzenia Deklaracji i metoda oceny dostępności cyfrowej

Oświadczenie sporządzono dnia: 2021-04-12 na podstawie samooceny przeprowadzonej przez jednostkę.

Deklarację sporządzono przez Dyrektora Przedszkola Beatę Biela.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt.

Osobą kontaktową jest Beata Biela

e-mail: mp16@eduoswiecim.pl

Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 33 842-34-31. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Procedura wnioskowo-skargowa

Uprzejmie informujemy, że zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych każdy ma prawo wystąpić do podmiotu publicznego z żądaniem udostępnienia cyfrowego wskazanej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub ich elementów, ewentualnie zapewnienia dostępu alternatywnego, na warunkach określonych w ustawie. W przypadku odmowy wnoszący żądanie możne złożyć skargę z zastosowaniem przepisów ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego, a także powiadomić Rzecznika Praw Obywatelskich: www.rpo.gov.pl

Dostępność architektoniczna

Do budynku prowadzą 2 wejścia:  główne i  boczne. Wejście główne do budynku przedszkola znajduje się bezpośrednio przy drodze głównej . W celu wejścia do budynku należy pokonać 2 stopnie schodów. Po prawej stronie drzwi, na wysokości 150 cm znajduje się dzwonek. Do biura dyrektora prowadzi wejście główne. Przedszkole nie posiada windy oraz podjazdów dla osób niepełnosprawnych. Do biura dyrektora można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych dla osób niewidomych i słabowidzących. W przedszkolu nie można skorzystać z tłumacza polskiego języka migowego.

Aplikacje mobilne

Jednostka nie posiada aplikacji mobilnej.