Uwaga konkurs!

Regulamin konkursu:

 1. Zadanie konkursowe polega na wykonaniu dowolnej pracy plastycznej przy użyciu figur geometrycznych oraz liczb.
 2. Cele konkursu:
 • Kształtowania wyobraźni dzieci poprzez prace plastyczne i techniczne,
 • Inspirowanie dzieci do twórczości plastycznej,
 • Umożliwienie prezentacji twórczości dzieci,
 • Wspieranie uzdolnień matematycznych i pomoc w rozwijaniu zainteresowań dziecięcych,
 • Kształtowanie samodzielnego logicznego myślenia,
 1. Upowszechnienie i uatrakcyjnienie wiedzy matematycznej wśród najmłodszych.
  4. Konkurs przeznaczony jest dla dzieci w wieku 3 – 6 lat.
 2. Organizatorem konkursu jest Miejskie Przedszkole nr 16 w Oświęcimiu
 3. Pilata1

32-600 Oświęcim

Koordynator konkursu: Barbara Augustyniak

 1. Technika wykonania prac: dowolna
 2. Format prac dowolny.
 3. Każde dziecko może wykonać na konkurs jedną pracę plastyczną. Prace przekazane na konkurs powinny być pracami wykonanymi samodzielnie, ( przez dzieci, przy niewielkim udziale rodziców czy rodzeństwa) .
  Prace należy dostarczyć do organizatora konkursu do 15 maja 2021 roku.

Dodatkowe informacje:

Kryteria oceny prac: pomysłowość, oryginalność, technika wykonania, staranność i estetyka,  wkład pracy, samodzielność wykonania pracy, różnorodność zastosowanych form plastycznych.

Oceny prac dokona Komisja Konkursowa powołana przez Organizatora Konkursu.

Komisja Konkursowa wybierze spośród przekazanych prac –  laureatów konkursu i przyzna
I, II, III miejsce. Decyzja Komisji Konkursowej jest ostateczna i nie przysługuje od niej odwołanie.

Autorzy nagrodzonych prac otrzymają dyplomy i nagrody.

Uwagi:
1. Dane osobowe uczestników pozyskane są wyłącznie do celów konkursu i nie będą udostępnione podmiotom trzecim.
2. Biorąc udział w konkursie, uczestnik akceptuje jego regulamin.

 1. Prace konkursowe będą udostępnione na stronie internetowej przedszkola.
  4. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie Konkursu decydują Organizatorzy.
  Życzymy powodzenia i zachęcamy do wzięcia udziału w konkursie!

 

WZÓR METRYCZKI

 IMIĘ I NAZWISKO DZIECKA:

 

WIEK i GRUPA:

 

Oświadczam, że zostałem zapoznany z regulaminem konkursu i bez zastrzeżeń przyjmuję postanowienia. Zgodnie z art. 23 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002. Nr 101 poz. 926 z późn. zm.), wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych na cele związane z udziałem w konkursie matematyczno – plastycznym pt. ”Matematyczna ekotorba” organizowanym przez Miejskie Przedszkole nr 16 w Oświęcimiu.

PODPIS RODZICA LUB OPIEKUNA PRAWNEGO

 

 

…………………………………………….

 

 

METRYCZKĘ PROSIMY PRZYKLEIĆ NA REWERSIE PRACY KONKURSOWEJ