Procedury i ochrona danych.

PROCEDURA PRZYDZIAŁU DZIECI DO POSZCZEGÓLNYCH GRUP

                                                     w Miejskim Przedszkolu nr 16 w Oświęcimiu

Załącznik nr 1
do Zarządzenia nr 9/2019
Dyrektora Miejskiego Przedszkola nr 16
w Oświęcimiu

Podstawa prawna
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 4 kwietnia 2018 r. w sprawie szczegółowej organizacji publicznych szkół i publicznych przedszkoli ( Dz. U z 2018 r. poz. 691)
Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 996 )
Cel procedury:
• stwarzanie optymalnych warunków organizacyjnych,
• zapewnienie dzieciom warunków pobytu w przedszkolu odpowiednio do ich potrzeb rozwojowych
Zakres procedury:
Dokument reguluje zasady przydziału dzieci do grup po zakończeniu postępowania rekrutacyjnego oraz w naborze uzupełniającym w trakcie roku szkolnego.
Łączenie grup wiekowych dzieci to działania prowadzone przez Dyrektora lub na jego polecenie przez nauczyciela , polegające na łączeniu dzieci w różnym wieku do jednej grupy na czas określony .
Definicja przedmiotu procedury:
Przez przydział dziecka do grupy rozumie się wskazanie nazwy grupy, określenie grupy wiekowej oraz imienne wskazanie nauczycielek w grupie.
Kogo dotyczy procedura:
Do przestrzegania procedury zobowiązany jest dyrektor przedszkola oraz Rada Pedagogiczna.

Zasady, obowiązki, odpowiedzialność, upoważnienia osób realizujących zadanie, które jest przedmiotem procedury.

1. Przedszkole jest placówką publiczną prowadzącą rekrutację dzieci w oparciu o zasadę powszechnej dostępności.
2. Zapisy do przedszkola prowadzone są w terminie ustalonym przez organ prowadzący.
3. Rekrutację prowadzi Komisja Rekrutacyjna wg harmonogramu i procedury rekrutacji. Dopuszcza się możliwość dodatkowych zapisów w miarę wolnych miejsc w ciągu całego roku szkolnego.
4. Do przedszkola przyjmowane są dzieci w wieku od 3 lat do 6 lat i uczęszczają aż do rozpoczęcia nauki szkolnej, nie dłużej jednak niż do 9 roku życia.
5. W szczególnie uzasadnionych przypadkach Komisja Rekrutacyjna i dyrektor może przyjąć do przedszkola dziecko, które ukończyło 2,5 roku.
6. Dokument reguluje zasady przydziału dzieci do grup po zakończeniu postępowania rekrutacyjnego oraz w naborze uzupełniającym w trakcie roku szkolnego.
7. Przez przydział dziecka do grupy rozumie się wskazanie nazwy grupy, określenie grupy wiekowej oraz imienne wskazanie nauczycielek w grupie.
8. Organizacja grup przedszkolnych uzależniona jest od:
a. liczby grup zatwierdzonych przez organ prowadzący,
b. liczby miejsc w przedszkolu,
c. liczby miejsc w konkretnej grupie wiekowej
d. liczby i wieku dzieci nowo zgłoszonych
e. liczby i wieku dzieci kontynuujących edukację przedszkolną.
9. Przydziału dzieci do grup dokonuje dyrektor przedszkola po konsultacji z Radą Pedagogiczną, najpóźniej do 29 sierpnia.
10. Przydział dzieci do poszczególnych grup uwarunkowany jest wiekiem dziecka oraz poziomem funkcjonowania społecznego.
11. Jeżeli po dokonaniu naboru istnieje możliwość utworzenia w nowym roku szkolnym grupy jednorodnej wiekowo wówczas dzieci przydzielane są do swojej grupy wiekowej.
12. Jeżeli w wyniku rekrutacji nie można zorganizować grup jednorodnych wiekowo, dzieci są łączone w grupy zbliżone wiekowo ( 3-4, 4-5, 5-6 latki).
13. W przypadku, kiedy dwoje lub więcej dzieci osiągnęło ten sam wiek, lecz z powodu ograniczenia liczebnego grup (25 dzieci) nie mogą zostać przydzielone do tej samej grupy, o przydziale w każdym indywidualnym przypadku decyduje dyrektor po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej .
14. Decydującym kryterium będzie w/w przypadku poziom funkcjonowania społecznego dziecka i stopień samodzielności, a ponadto miesiąc urodzenia dziecka .
15. Dzieci, które uczęszczają do danej grupy wiekowej, przechodzą na kolejny rok szkolny ze swoimi nauczycielkami – jeżeli nie ma takiej możliwości stosuje się kryterium:
• przydział dzieci do poszczególnych grup warunkowany jest wiekiem dziecka, poziomem funkcjonowania społecznego oraz indywidualnymi potrzebami dzieci, które określają członkowie rady pedagogicznej
• jeżeli po dokonaniu naboru nie można zorganizować grup jednorodnych wiekowo, dzieci są łączone w grupy zbliżone wiekowo
• praca w oddziałach mieszanych prowadzona będzie na dwóch poziomach, dostosowana do rozwoju, potrzeb i możliwości dzieci.
• każdy nauczyciel pracujący w grupie mieszanej zobowiązany jest dobierać treści, metody i formy pracy kierując się zasadą indywidualizacji.
16. Listy dzieci z podziałem na grupy z imiennym wskazaniem nauczycielek udostępniane są rodzicom/ opiekunom prawnym do dnia 31 sierpnia każdego roku na terenie przedszkola w sposób przyjęty przez Radę Pedagogiczną/ tablica informacyjna w przedszkolu/.
17. Nauczycielka pracująca od godziny otwarcia przedszkola przyjmuje dzieci ze wszystkich grup pod swoją opiekę do momentu podjęcia pracy przez następne nauczycielki z pozostałych grup.
18. Nauczycielka pracująca do godziny zamknięcia przedszkola przyjmuje dzieci ze wszystkich grup pod swoją opiekę do momentu rozejścia się dzieci do domu.
19. W okresach niskiej frekwencji dzieci ( ferie zimowe, ferie wiosenne, okresy przedświąteczne, wysoka zachorowalność dzieci, tzw. długie weekendy ) Dyrektor może zlecić łączenie grup.

Procedura wchodzi w życie z dniem podpisania: 25.06.2019 r.

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

         Szanowni Państwo, od 25 maja 2018 roku we wszystkich krajach Unii Europejskiej obowiązuje ogólne rozporządzenie o ochronie danych, zwane w skrócie RODO. Obejmuje ono swoim zastosowaniem wszystkie podmioty, które przetwarzają dane osobowe, a zatem również placówki oświatowe. W naszej placówce dokładamy szczególnych starań, żeby bezpiecznie i rzetelnie przetwarzać dane osobowe Państwa i Państwa dzieci.
               Chcąc zapewnić sprawne i bezproblemowe stosowanie przepisów związanych z ochrona danych osobowych w rzeczywistości szkolnej, dyrektor placówki powołał Inspektora Ochrony  Danych – panią Patrycję Hładoń, która jest do Państwa dyspozycji i chętnie rozwieje wątpliwości z zakresu ochrony danych osobowych pod numerem telefonu : 668416144 oraz adresem e-mail: patrycja@onformatics.jaworzno.pl.
                Zapewniamy Państwa, ze nasza placówka przetwarza Państwa dane osobowe w oparciu o odpowiednie przepisy prawa – ustawy oraz ich akty wykonawcze z zakresu prawa oświatowego. W przypadku niejednoznacznych zapisów, informujemy Państwa o zamiarze podjęcia pewnych działań i prosimy Państwa o wyrażenie zgody lub złożenie oświadczenia. Stąd dokumentacja, która Państwo podpisuj na pierwszym spotkaniu z wychowawca, która ma zapewnić naszym uczniom a Państwa dzieciom przyjazne i bezpieczne warunki edukacji, wychowania i opieki w murach naszej placówki.
               Szanowni Państwo, stojąc wobec wyzwań XXI wieku, jesteśmy świadomi, że tylko wzajemne zaufanie między  przedszkolem a rodzicami oraz wsparcie pozwoli chronić bezpieczeństwo naszych dzieci oraz umożliwi ich właściwy rozwój. Na początku nowego roku szkolnego zapewniamy Państwa, że zawsze kierujemy się dobrem naszych uczniów. Nasze dzieci – ich dane osobowe, wizerunki, dobre imię i samopoczucie – są dla nas najważniejsze, dlatego dokładamy starań na każdym polu działalności oświatowej, również z zakresu ochrony danych osobowych.

                             UMIESZCZANIE ZDJĘĆ NA PORTALU FACEBOOK

Plik zawiera informacje dotyczące ryzyka udostępniania zdjęć oraz innych danych za pomocą serwisu internetowego Facebook.

Udostępnianie danych( zdjęć )na portalu facebook 
(plik w formacie pdf, kliknij aby otworzyć )

OBOWIĄZEK INFORMACYJNY (RODO)

Plik zawiera szczegółowe  informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych i danych transmisji przez MP nr 16,(RODO)

Obowiązek informacyjny – MP16 Oświęcim
(plik w formacie pdf, kliknij aby otworzyć)

 

PROCEDURA BEZPIECZEŃSTWA DZIECI PODCZAS POBYTU
W MIEJSKIM PRZEDSZKOLU NR16

Podstawa prawna:

 • Konstytucja Rzeczpospolitej Polski z dnia 2 kwietnia 1997r (Dz. U. Z 1997r Nr78 poz. 483 – art. 72 ).
 • Ustawa o systemie Oświaty z dnia 7 września 1991r ( Dz. U. Nr 256 z 2004r poz. 2572 ze zmianami).
 • Konwencja o Prawach  Dziecka przyjęta  przez Zgromadzenie Ogólne  Narodów Zjednoczonych z dnia 20 listopada 1989r (Dz. U. Z1991r Nr 120 poz. 526).
 • Rozporządzenie MEN i S z dnia 31 grudnia 2002r w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach ( Dz. U.. Nr.6 z 2003r poz. 69).

§ 1.

Przedszkole zapewnia dzieciom pełne poczucie bezpieczeństwa – zarówno pod względem fizycznym jak i psychicznym, za to poczucie bezpieczeństwa   odpowiada cały personel przedszkola.

§ 2.

Dzieci są objęte ciągłym dozorem i opieką, nie mogą być pozostawione bez opieki dorosłych nawet na chwilę.

 § 3.

Dzieci powinny być przyprowadzane do przedszkola i oddane pod opiekę nauczyciela lub  osoby  pełniącej dyżur na szatni. Niedopuszczalne jest pozostawienie dziecka przez rodziców pod drzwiami lub bramką przedszkola.

 § 4.

W celu zapewnienia pełnej opieki nad dziećmi wprowadza się stałe pory przyprowadzania i odbierania dzieci.

Godziny przyprowadzania dzieci: od 6.00 do 8.00

Pory odbierania  dzieci od    11.45 do 12.00,

od    12.45 do 13.00

od     13.45 do 14.00

od     14.45 do czasu zamknięcia placówki.

Inne, wyjątkowe, godziny przyprowadzania i odbierania dziecka z przedszkola rodzic zobowiązany jest zgłosić u wychowawcy grupy.

 § 5.

W przypadku nowych i nieznanych jeszcze osób, dzieci oddawane są pod opiekę swoich rodziców i opiekunów po sprawdzeniu ich tożsamości przez personel dyżurujący na szatni.

 § 6.

Konsultacje rodziców z nauczycielami realizuje się w godzinach popołudniowych.

PROCEDURA
realizacji obowiązku nauki

w Miejskim Przedszkolu Nr16

Podstawa prawna:

USTAWA z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty

Art.14.3
Dziecko w wieku 5 lat jest obowiązane odbyć roczne przygotowanie przedszkolne w przedszkolu, oddziale przedszkolnym zorganizowanym w szkole podstawowej lub w innej formie wychowania przedszkolnego.

Art. 14b. 1. Rodzice dziecka podlegającego obowiązkowi, o którym mowa w art. 14 ust. 3, są obowiązani do:
1) dopełnienia czynności związanych ze zgłoszeniem dziecka do przedszkola, oddziału przedszkolnego zorganizowanego w szkole podstawowej lub innej formy wychowania przedszkolnego;
2) zapewnienia regularnego uczęszczania dziecka na zajęcia;
3) informowania, w terminie do dnia 30 września każdego roku, dyrektora szkoły podstawowej, w obwodzie której dziecko mieszka, o realizacji tego obowiązku spełnianego w sposób określony w art. 16 ust. 5b;
4) zapewnienia dziecku warunków nauki określonych w zezwoleniu, o którym mowa w art. 16 ust. 8 – w przypadku dziecka realizującego obowiązek poza przedszkolem, oddziałem przedszkolnym lub inną formą wychowania przedszkolnego.

Rodzicom przysługuje prawo do:

1. złożenia wniosku o przyśpieszenie obowiązku szkolnego,
2. wystąpienia do Dyrektora Szkoły o spełnianie przez dziecko obowiązku szkolnego lub obowiązku nauki poza szkołą,
3. wystąpienia z wnioskiem o udzielenie zezwolenia na indywidualny program lub tok nauki.

Art.14b.2

Kontrolowanie spełniania obowiązku, o którym mowa w art. 14 ust. 3, należy do zadań dyrektora szkoły podstawowej, w obwodzie której dziecko mieszka.

Niespełnianie obowiązku szkolnego lub obowiązku nauki podlega egzekucji w trybie ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji ( Dz. U. z 2005 r. Nr 229, poz. 1954 z późniejszymi zmianami). Ustawa o postępowaniu egzekucyjnym w administracji określa tryb i środki egzekucji administracyjnej stosowane w celu doprowadzenia do wykonania obowiązków.

 Etapy sprawowania kontroli nad spełnianiem obowiązku

 1. 1.       Po upływie 1 tygodnia nieusprawiedliwionej nieobecności dziecka lub niesystematycznym uczęszczaniu na do przedszkola  wychowawca grupy ma obowiązek wyjaśnić przyczyny takiego stanu rzeczy( nawiązać kontakt z rodzicami ucznia lub jego prawnymi opiekunami).
 2. 2.       Jeżeli pomimo starań wychowawcy uczeń nadal nie uczęszcza na zajęcia, a ma już nieusprawiedliwione nieobecności na 50% obowiązkowych zajęć edukacyjnych przez co najmniej miesiąc (2 tygodnie nieobecności nieusprawiedliwionych) wychowawca powiadamia pedagoga szkolnego lub psychologa szkolnego z rejonu szkoły dziecka.
 3. 3.       Pedagog lub psycholog nawiązuje telefoniczny kontakt z rodzicami, prawnymi opiekunami ucznia lub wysyła do nich pisemne wezwanie z określonym terminem  Wezwanie do niezwłocznego zgłoszenia się. Wychowawca i pedagog lub psycholog odnotowują ten fakt w  dokumentacji wychowawcy, pedagoga lub psychologa.
 4. 4.       Jeżeli rodzić lub prawny opiekun ucznia kontaktuje się w wyznaczonym terminie to wyjaśnia się przyczynę absencji dziecka na zajęciach
 5. 5.       W przypadku dalszego braku realizacji obowiązku szkolnego przez dziecko pedagog lub psycholog powiadamia Dyrektora Szkoły i jednocześnie wraz z wychowawcą  udają się na rozmowę z rodzicami lub prawnymi opiekunami dziecka do ich miejsca zamieszkania.
 6. 6.       Dyrektor, pedagog lub psycholog we współpracy z wychowawcą w szczególnych przypadkach mogą jednocześnie powiadomić KMP oraz wystąpić z wnioskiem o wydanie odpowiednich zarządzeń opiekuńczych Sąd Rejonowy Wydział III Rodzinny i Nieletnich.

 

PROCEDURA „NIEBIESKA KARTA”
w Miejskim Przedszkolu Nr 16 w Oświęcimiu

PODSTAWA PRAWNA;

• Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (t.j. Dz.U. z 2005 r. Nr 180 poz. 1493 ze zm.),
• Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j. Dz.U. z 2004 r. Nr 256 poz. 2572 ze zm.),
• Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 września 2011 r. w sprawie procedury „Niebieskie Karty” oraz wzorów formularzy „Niebieska Karta” (Dz.U. z 2011 r. Nr 209 poz. 1245).

§1

Przez przemoc w rodzinie wg Ustawy należy rozumieć jednorazowe albo powtarzające się umyślne działanie lub zaniechanie naruszające prawa lub dobra osobiste członków rodziny, w szczególności narażające te osoby na niebezpieczeństwo utraty życia, zdrowia, naruszające ich godność, nietykalność cielesną, wolność, w tym seksualną, powodujące szkody na ich zdrowiu fizycznym lub psychicznym, a także wywołujące cierpienia i krzywdy moralne u osób dotkniętych przemocą.

§2

1. Procedura „Niebieska Karta” w przedszkolu obejmuje ogół czynności podejmowanych i realizowanych przez przedstawicieli oświaty w przedszkolu, w związku z uzasadnionym podejrzeniem zaistnienia przemocy w rodzinie.
2. W ramach procedury przedstawiciel oświaty:
1)
Udziela kompleksowych informacji o:
a)
możliwościach uzyskania pomocy, w szczególności psychologicznej, prawnej, socjalnej i
pedagogicznej, oraz wsparcia, w tym o instytucjach i podmiotach świadczących
specjalistyczną pomoc na rzecz osób dotkniętych przemocą w rodzinie,
b)
możliwościach podjęcia dalszych działań mających na celu poprawę sytuacji osoby, co do
której istnieje podejrzenie, że jest dotknięta przemocą w rodzinie,

2)
Organizuje niezwłocznie dostęp do pomocy medycznej, jeżeli wymaga tego stan zdrowia osoby, co do której istnieje podejrzenie, że jest dotknięta przemocą w rodzinie,

3)
Może prowadzić rozmowy z osobami, wobec których istnieje podejrzenie, że stosują przemoc w rodzinie, na temat konsekwencji stosowania przemocy w rodzinie oraz informuje te osoby o możliwościach podjęcia leczenia lub terapii i udziale w programach oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych dla osób stosujących przemoc w rodzinie.

                      §3

Wszczynając procedurę, podejmuje się działania interwencyjne mające na celu zapewnienie bezpieczeństwa osobie, co do której istnieje podejrzenie, że jest dotknięta przemocą w rodzinie.

                          §4

Rozmowę z osobą, co do której istnieje podejrzenie, że jest dotknięta przemocą w rodzinie, przeprowadza się w warunkach gwarantujących swobodę wypowiedzi i poszanowanie godności tej osoby oraz zapewniających jej bezpieczeństwo.

                         §5

1. W przypadku podejrzenia stosowania przemocy w rodzinie wobec dziecka, czynności podejmowane i realizowane w ramach procedury przeprowadza się w obecności rodzica, opiekuna prawnego lub faktycznego.
2. Jeżeli osobami, wobec których istnieje podejrzenie, że stosują przemoc w rodzinie wobec dziecka, są rodzice, opiekunowie prawni lub faktyczni, działania z udziałem dziecka przeprowadza się w obecności pełnoletniej osoby najbliższej w rozumieniu art. 115 § 11 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. -Kodeks karny (Dz.U. Nr 88, poz. 553, z późn. zm.2)), zwanej dalej “osobą najbliższą” (np. dziadka, babci, pełnoletniego rodzeństwa).
3. Działania z udziałem dziecka, co do którego istnieje podejrzenie powinny być prowadzone w miarę możliwości w obecności psychologa.

                 §6

1. Wszczęcie procedury następuje przez wypełnienie formularza “Niebieska Karta -A” w przypadku powzięcia, w toku prowadzonych czynności służbowych lub zawodowych, podejrzenia stosowania przemocy wobec członków rodziny lub w wyniku zgłoszenia dokonanego przez członka rodziny lub przez osobę będącą świadkiem przemocy w rodzinie.
2. Wzór formularza “Niebieska Karta -A” stanowi załącznik nr 1 do tej procedury.
3. Wypełnienie formularza odbywa się w obecności osoby, co do której istnieje podejrzenie, że jest dotknięta przemocą w rodzinie.
4. W przypadku braku możliwości wypełnienia formularza “Niebieska Karta -A” z uwagi na nieobecność osoby, co do której istnieje podejrzenie, że jest dotknięta przemocą w rodzinie, stan jej zdrowia lub ze względu na zagrożenie jej życia lub zdrowia, wypełnienie formularza “Niebieska Karta -A” następuje niezwłocznie po nawiązaniu bezpośredniego kontaktu z tą osobą lub po ustaniu przyczyny uniemożliwiającej jego wypełnienie.
5. W przypadku gdy nawiązanie bezpośredniego kontaktu z osobą, co do której istnieje podejrzenie, że jest dotknięta przemocą w rodzinie, jest niewykonalne, wypełnienie formularza “Niebieska Karta -A” następuje bez udziału tej osoby.

                     §7

1. Po wypełnieniu formularza “Niebieska Karta -A” osobie, co do której istnieje podejrzenie, że jest dotknięta przemocą w rodzinie, przekazuje się formularz “Niebieska Karta -B”.
2. Wzór formularza “Niebieska Karta -B” stanowi załącznik nr 2 do tej procedury.
3. Jeżeli osobą, co do której istnieje podejrzenie, że jest dotknięta przemocą w rodzinie, jest dziecko, formularz “Niebieska Karta -B” przekazuje się rodzicowi, opiekunowi prawnemu lub faktycznemu albo osobie, która zgłosiła podejrzenie stosowania przemocy w rodzinie.
4. Jeżeli osobami, wobec których istnieje podejrzenie, że stosują przemoc w rodzinie wobec dziecka, są rodzice, opiekunowie prawni lub faktyczni, formularz “Niebieska Karta -B” przekazuje się pełnoletniej osoby najbliższej w rozumieniu art. 115 § 11 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. -Kodeks karny (Dz.U. Nr 88, poz. 553, z późn. zm.2)), zwanej dalej “osobą najbliższą” (np. dziadka, babci, pełnoletniego rodzeństwa).
5. Formularza “Niebieska Karta -B” nie przekazuje się osobie, wobec której istnieje podejrzenie, że stosuje przemoc w rodzinie

                   §8

1. Wypełniony formularz “Niebieska Karta -A” należy niezwłocznie, nie później niż w terminie 7 dni od dnia wszczęcia procedury przekazać przewodniczącemu miejskiego zespołu interdyscyplinarnego.
2. Kopię wypełnionego formularza “Niebieska Karta -A” pozostawia się u wszczynającego procedurę

 

PROCEDURA ORGANIZACJI WYCIECZEK
W MIEJSKIM PRZEDSZKOLU NR 16 W OŚWIĘCIMIU

 • 1. Podstawa prawna.
  Ustawa z 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004r. Nr 256, poz. 2572 z późn.zm.); rozporządzenie MEN z 21 stycznia 1997r. w sprawie warunków, jakie muszą spełniać organizatorzy wypoczynku dla dzieci i młodzieży szkolnej, a także zasad jego organizowania i nadzorowania (Dz. U. z 1997r. Nr 12, poz. 67 ze zm.); rozporządzenia MENiS z 8 listopada 2001r. w sprawie warunków i sposobu organizowania przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki krajoznawstwa i turystyki (Dz. U. z 2001r. Nr 135, poz. 1516); rozporządzenie MENiS z 31 grudnia 2002r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. z 2003r. Nr 6, poz. 69 ze zm.).
  2. Cele procedury:
 •  zapoznanie z formami wycieczek organizowanych przez przedszkole w ramach zajęć z dziećmi, zajęć dodatkowych oraz poza przedszkolnych (wycieczki inicjowane i realizowane przez nauczycieli w celu uzupełnienia obowiązującego programu edukacyjnego, wycieczki krajoznawczo – turystyczne, w których udział nie wymaga od uczestników przygotowania kondycyjnego i umiejętności specjalistycznych, imprezy krajoznawczo – turystyczne, takie jak: konkursy, turnieje),
 •  wskazanie nauczycielom zasad organizowania wycieczek, ze szczególnym uwzględnieniem przepisów dotyczących niezbędnej dokumentacji i bezpieczeństwa,
 •  ustalenie warunków i sposobu organizowania krajoznawstwa i turystyki przez przedszkole.
  3. Adresaci procedury – do przestrzegania procedury zobowiązani są wszyscy nauczyciele oraz dyrektor.
  4. Zadania i obowiązki, zakres odpowiedzialności, upoważnienia osób realizujących zadanie:
  Zadania dyrektora przedszkola – czuwanie nad prawidłową organizacją wycieczki – wyznacza on (spośród pracowników pedagogicznych) kierownika wycieczki, gromadzi dokumentację, dysponuje środkami finansowymi przeznaczonymi na organizację wycieczki, a po jej zakończeniu dokonuje rozliczenia. Organizuje transport i wyżywienie.
  Zadania kierownika i opiekunów wycieczki:
 •  opracowuje program, harmonogram i zasady panujące podczas wycieczki i zapoznaje z nimi wszystkich uczestników,
 •  przedkłada dokumentację wycieczki dyrektorowi,
 •  zapewnia warunki do pełnej realizacji programu i regulaminu wycieczki oraz sprawuje nadzór w tym zakresie,
 •  zapoznaje uczestników wycieczki z zasadami bezpieczeństwa i zapewnia warunki do ich przestrzegania,
 •  nadzoruje zaopatrzenie pracowników w sprzęt adekwatny do rodzaju wycieczki oraz apteczkę pierwszej pomocy, dokonuje podsumowania i oceny wycieczki po jej zakończeniu.

Kierownik wycieczki określa również zadania opiekunów w zakresie opieki i bezpieczeństwa uczestników, takie jak:

 •  przeprowadzenie pogadanki z dziećmi na temat bezpieczeństwa podczas trwania wycieczki i odnotowanie tego w dzienniku zajęć,
 •  zapoznanie się z terenem przed wyruszeniem na wycieczkę,
 •  prośba do rodziców (opiekunów) o ubranie dzieci z uwzględnieniem miejsca wycieczki i warunków atmosferycznych,
 •  sporządzenie list uczestników wycieczki: imię i nazwisko dziecka, adres zamieszkania, telefon kontaktowy do rodziców (opiekunów),
 •  zaopatrzenie w niezbędny sprzęt i apteczkę pierwszej pomocy,
 •  dbanie o prawidłowe oznakowanie dzieci zgodnie z możliwościami danego przedszkola (koszulki z nadrukiem, kamizelki odblaskowe, chustki lub czapki w jednakowych barwach, znaczki z logo i adresem itp.),
 • sprawdzanie stanu liczbowego uczestników: przed wyruszeniem z każdego miejsca pobytu, w czasie zwiedzania, podczas przejazdu, po przybyciu do punktu docelowego,
 •  zapewnianie bezpiecznego przejścia z pojazdu i do pojazdu, przy wsiadaniu i wysiadaniu,
 •  pilnowanie bezpieczeństwa dzieci w czasie jazdy,
 • współdziałanie z kierownikiem wycieczki w zakresie realizacji programu i harmonogramu wycieczki.
 • Kierownicy i opiekunowie muszą posiadać wiedzę z zakresu udzielania pierwszej pomocy, znać przepisy bezpieczeństwa oraz ściśle ich przestrzegać i je egzekwować. Są oni zobowiązani do jak najszybszego zapewnienia fachowej pomocy lekarskiej w przypadku zaistnienia wypadku lub choroby uczestnika wycieczki poprzez wezwanie lekarza. O każdym wypadku zawiadamia się niezwłocznie:
 •  dyrektora,
 • rodziców (prawnych opiekunów) poszkodowanego,
 •  organ prowadzący placówkę,
 •  pracownika służby BHP,
 • społecznego inspektora pracy,
 •  radę rodziców.
 • 5. Etapy przygotowania i realizacji wycieczki.
 • Przygotowanie:
 •  Określenie przebiegu wycieczki i jej trasy dostosowanej do wieku, zainteresowań, i potrzeb dzieci (stanu zdrowia, sprawności fizycznej, stopnia przygotowania),
 • Uświadomienie celu wycieczki, sporządzenie planu i harmonogramu,
 •  Ustalenie zakresu materiału poznawczego, który nie przeciążałby dzieci nadmiarem wrażeń i spostrzeżeń, liczył się z ich możliwościami percepcyjnymi,
 • Przekazanie dzieciom wymagań odnośnie zachowania w czasie wycieczki, ustalenie sposobów postępowania i bezwzględne przestrzeganie zasad bezpieczeństwa,
 •  Dotarcie do uczestników z informacją o planowanych celach i programie wycieczki.
 •  Przeprowadzenie wycieczki:
 •  Realizowanie programu wycieczki w sposób konsekwentny, a zarazem elastyczny, z dopuszczeniem modyfikacji
 •  Podsumowanie:
 • Bilans wycieczki: ocena osiągnięć i niedociągnięć związanych z jej organizacją,
 •  Omówienie z uczestnikami wycieczki stopnia realizacji zaplanowanych celów i działań,
 •  Przedstawienie na posiedzeniu rady pedagogicznej osiągniętych w trakcie wycieczki rezultatów pracy edukacyjno – wychowawczej celem upowszechnienia najlepszych praktyk.
  6. Szczegółowe zasady bezpieczeństwa:
 • przed wyjściem z przedszkola na spacery i wycieczki każdorazowo należy poinformować o tym dyrekcję i wypełnić kartę wycieczki. Notatka musi zawierać datę, grupę, liczbę dzieci, godzinę wyjścia, planowany powrót i podpis nauczyciela;
 •  podczas wycieczek pieszych na 25-osobową grupę dzieci przypada co najmniej dwóch opiekunów, z których jeden prowadzi grupę, a drugi idzie na jej końcu. Każda grupa powinna być zaopatrzona w apteczkę pierwszej pomocy;
 •  kolumna pieszych (z wyjątkiem pieszych w wieku do dziesięciu lat) może się poruszać tylko prawą stroną jezdni. Do kolumny pieszych w wieku do dziesięciu lat stosuje się odpowiednio przepisy art. 11 zasady korzystania przez pieszego z chodnika, pobocza, drogi dla pieszych i jezdni ust.1 i 2. Liczba pieszych idących jezdnią w kolumnie obok siebie nie może przekraczać czterech, pod warunkiem, że kolumna nie zajmuje więcej niż połowy szerokości jezdni (Ustawa z 20 czerwca 1997r. Prawo o ruchu drogowym, Dz.U. z 1997r. Nr 98, poz.602);
 •  w lesie należy poruszać się po oznakowanych szlakach turystycznych lub po wyznaczonych ścieżkach;
 •  wycieczek nie można organizować podczas burzy, śnieżycy i gołoledzi;
 •  podczas organizowania wycieczek autokarowych należy sprawdzić przewoźnika (kierowca powinien posiadać kwalifikacje kierowcy zawodowego oraz potwierdzenie sprawności technicznej pojazdu, autokar musi być oznakowany napisem „Przewóz dzieci”);
 •  zawiadomienie policji, celem sprawdzenia stanu technicznego autokaru;
 •  liczebność grupy musi być dostosowana do możliwości technicznych autokaru (liczba dzieci nie może być większa od liczby miejsc oznaczonej w dowodzie rejestracyjnym pojazdu), a przejścia w autokarze muszą być wolne, nie mogą się znajdować tam dodatkowe miejsca do siedzenia.
 • Opiekunowie zajmują miejsca przy drzwiach, sprawdzają zapięcie przez dzieci pasów, czuwają nad tym, aby postoje autokaru odbywały się tylko w miejscach do tego wyznaczonych, tj. na oznakowanych parkingach.
  7. Dokumentacja wycieczki:
 •  Karta wycieczki lub imprezy – załącznik nr 1.
 •  Lista uczestników – załącznik nr 2.
 •  Pisemna zgoda – oświadczenie rodziców (opiekunów) na udział dziecka w wycieczce – załącznik nr 3.
  8. Postanowienia końcowe.

PROCEDURA POSTĘPOWANIA W PRZYPADKU STWIERDZENIA CHORÓB PASOŻYTNICZYCH(glistnicy i owsicy)
w Miejskim Przedszkolu nr 16 w Oświęcimiu

I. Podstawa prawna
• Ustawa z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz. U. z 2013 r. poz. 947 ze zm.),
• Ustawa z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (t.j. Dz. U. z 2011 r. Nr 212 poz. 1263 ze zm.),
• Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j. Dz. U. z 2004 r. Nr 256 poz. 2572 ze zm.),
• Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. z 2003 r. Nr 6 poz. 69 ze zm.).
• Konwencja o prawach dziecka przyjęta przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych dnia 20 listopada 1989 r. (Dz. U. z 1991 r. Nr 120 poz. 526)
II. Cel procedury
1. Celem niniejszej procedury jest ustalenie zasad postępowania w przypadku:
a) eliminowania ryzyka zarażenia się chorobami typu glistnica i owsica;
b) kontroli higieny skóry;
c) stwierdzenia u dzieci objawów choroby pasożytniczej typu glistnica i owsica.
2. Procedura jest wytyczną do postępowania i podejmowania działań profilaktycznych.
III. Przedmiot procedury
Przedmiotem niniejszej procedury jest określenie:
• zasad postępowania z dzieckiem chorym,
• objawów choroby.
IV. Zakres procedury
Zakres stosowania dotyczy:
1) rodziców/opiekunów prawnych,
2) nauczycieli,
3) personelu pomocniczego,
4) dyrektora,
5) wychowanków przedszkola.
V. Definicje
Owsica – zakażenie owsikami. Objawy – uporczywe swędzenie (zwłaszcza w nocy) w okolicy odbytu, a u dziewczynek – sromu i pochwy – zaczerwieniona skóra wokół odbytu – nerwowość i rozdrażnienie – osłabienie, brak apetytu, nudności, bóle brzucha.
Glistnica – glista ludzka. Do zakażenia dochodzi w wyniku nieprzestrzegania zasad higieny osobistej, zwykle brak nawyku mycia rąk (m.in. po wyjściu z toalety). Źródłem zakażenia mogą być też niedomyte owoce lub warzywa. Objawy: różne reakcje alergiczne (np. zmiany skórne pod postacią pokrzywki, obrzęki na powiekach, cienie pod oczami, uporczywy ból gardła, ok. 2-3 miesiącach od zakażenia, kiedy w jelitach pojawiają się dorosłe glisty, wystąpić mogą biegunka, bóle brzucha, nudności i wymioty, a także wzdęcia lub uporczywe zaparcia.

Szczegółowy opis chorób – Załącznik 1
VI. Opis procedury
1. Rodzice:
1) systematycznie dbają o higienę swojego dziecka;
2) wyrażają pisemną zgodę na sprawdzanie czystości higieny osobistej dzieci przez wychowawców grup;
3) systematycznie zaopatrują dzieci w ręczniki i chusteczki jednorazowe.
2. Nauczyciele:
1) podejmują działania profilaktyczne i edukacyjne wobec dzieci i rodziców na spotkaniach grupowych (pogadanki, broszurki,
aranżowanie spotkań ze specjalistami);
2) zapewniają stały dostęp do chusteczek higienicznych jednorazowych;
3) za pisemną zgodą dokonują okresowego przeglądu higieny osobistej swoich wychowanków (włosy, paznokcie, ręce, odzież);
4) prowadzą przegląd higieny osobistej w osobnym pomieszczeniu, zapewniając dziecku poczucie bezpieczeństwa,
5) o wynikach kontroli informują dyrektora i rodziców dziecka;
6) systematycznie kontrolują miejsca zabawy dzieci szczególnie na placu zabaw.

3. Personel pomocniczy:
1) zobowiązany jest do codziennego utrzymania czystości pomieszczeń (sanitariaty);
2) przeprowadza wietrzenie pomieszczeń, w którym przebywają dzieci i personel;
3) przestrzega prawidłowej zasady mycia rąk zgodnie z instrukcją;
4) dokonuje codziennej dezynfekcji stołów i sanitariatów;
5) systematycznie uzupełnia mydła i czyste ręczniki ;
6) przestrzega zasady zdrowego i higienicznego podawania posiłków ;
7) zapewnia bezpieczne i higieniczne warunki pracy i zabawy;
8) współpracuje z nauczycielami w ramach podejmowanych działań profilaktycznych dla rodziców i wychowanków.

4. Dyrektor:
1) dokonuje kontroli prowadzonych dezynfekcji w książce z rejestrem zabiegów;
2) dokonuje przynajmniej 1 raz w roku wymiany piasku w piaskownicy;

VII. Postępowanie w przypadku wystąpienia choroby:
1. Poinformowanie rodziców dziecka (dyrektor lub wychowawca).
2. Niezwłoczne odebranie dziecka z placówki przez rodziców lub prawnych opiekunów.
3. Przez okres kuracji dziecko pozostaje w domu do całkowitego wyleczenia (owsiki).
4. W przypadku glistnicy rodzic zobowiązany jest do dostarczenia zaświadczenia lekarskiego, że dziecko może uczęszczać w trakcie leczenia do przedszkola.
5. W przypadku wystąpienia trudności, np. w rodzinach o niskim statusie ekonomicznym dyrekcja placówki podejmuje współprace z opieką społeczną w celu udzielenia wsparcia tym rodzinom.
6. Rodzice/opiekunowie prawni dziecka, po przebytej chorobie pasożytniczej, zobowiązani są poinformować nauczyciela lub dyrektora, że dziecko jest zdrowe.
7. Poinformowanie całej społeczności przedszkolnej o wystąpieniu choroby pasożytniczej w przedszkolu (np. rozmowy indywidualne, zebrania grupowe, tablica ogłoszeń, strona www. przedszkola).

8. Edukacja dzieci w zakresie:
• prawidłowego korzystania z sanitariatów (podnoszenie, opuszczanie deski klozetowej, spuszczanie wody),
• mycia rąk po skorzystaniu z toalety,
• mycia rąk przed posiłkami i po posiłkach,
• zakazu wkładania zabawek do buzi, przestrzegania przed całowaniem się dzieci i zabawek, ochrony przed wkładaniem rąk do buzi, obgryzania paznokci,
• prawidłowego zachowania się podczas kichania i kaszlu, wycierania nosa w jednorazową chusteczkę.

9. Edukacja pracowników i rodziców/opiekunów prawnych wychowanków:
• spotkania z przedstawicielami służby zdrowia, sanepidu,
• ulotki, artykuły.

VIII. Postanowienia końcowe
1. Za wdrożenie i nadzór nad stosowaniem procedury odpowiada dyrektor przedszkola.
2. Do przestrzegania postanowień niniejszej procedury zobowiązani są wszyscy pracownicy przedszkola i rodzice.
3. Za zapoznanie pracowników i rodziców/opiekunów prawnych wychowanków z niniejszą procedurą odpowiada dyrektor przedszkola.

Załącznik 1
Owsiki

Pasożyty atakujące człowieka potrafią sprawić wiele kłopotów i zaburzyć gospodarkę jelitową człowieka. Najbardziej powszechnymi pasożytami są owsiki ludzkie, o których potocznie mówi się “robaki” zamieszkujące jelita. Owsiki są pasożytami żerującymi w organizmie człowieka i dające się łatwo zaobserwować w stolcach.

Co to są owsiki?
Owsiki należą do typu robaków zwanym nicieniem barwy białej. Ich charakterystyczny długi i wijący kształt jest sposobem na szybkie zdiagnozowanie choroby. W przypadku infekcji – ataku owsików stwierdza się chorobę zwaną owsicą. Miejscem pobytu owsików
w organizmie ludzkim jest głównie jelito grube, gdzie potrafią przebywać, aż do fazy końcowej ich życia. Innym miejscem ich pasożytowania jest wyrostek robaczkowy oraz końcowy odcinek jelita cienkiego. Pasożyty te są dwupłciowe. Samica jest odpowiedzialna za składanie jaj, a rolą samca jest jej zaplemnienie. Zaraz po tym akcie samiec owsika obumiera. Samica natomiast potrafi żyć do 4 tygodni, po których “wędruje” z jelita grubego
w kierunku odbytu, aby tam złożyć jaja zawierające larwy owsików. Liczba jaj waha się od 8 tys. do 12 tys. jaj.

Owsiki, a tym samym owsica jest chorobą “brudnych rąk” i wcześniejszego kontaktu z pasożytem – mogą także powodować anemię. Przedostają się one do organizmu poprzez przenoszenie jaj trafiających najpierw na dłonie np. pod paznokcie, a następnie do jamy ustnej. W dalszej drodze owsiki wędrują przez cały układ pokarmowy człowieka, aż do jego jelita grubego. Samica znajdując partnera do zaplemnienia powtarza cykl rozrodczy pasożyta. Przerwanie któregoś z etapów tego cyklu jest pierwszych krokiem do wyleczenia się z owsicy. Dlatego też tak ważnym jest utrzymanie higieny osobistej, a zwłaszcza częste mycie rąk. Samice owsików składają jaj, po czym obumierają. Jaja pasożyta znajdują się
w okolicach odbytu, a w przypadku kobiet nawet w przedniej części pochwy. Pożywieniem owsików są treści pokarmowe znajdujące się w jelicie grubym i nie rzadko to, co jemy ma decydujący wpływ na żywotność owsików. Właściwa dieta oraz wprowadzenie do niej określonych produktów np. czosnku może sparaliżować owsiki i umożliwić ich wydalenie zanim jeszcze samica zdąży złożyć swoje jaja.
Objawy owsicy
Objawy wystąpienia w organizmie owsicy obserwuje się głównie u dzieci. Choroba atakuje jednak w każdym wieku, choć nie rzadko to dzieci są jej głównymi nosicielami. Objawia się silnym uczuciem swędzenia w okolicy odbytu, przeważnie w nocy, ze względu na to, iż samice owsików wędrują nocą. Osoba zaatakowana przez owsika uskarża się na brak apetytu, rozdrażnienie przechodzące w nerwowość, odczuwanie silnych objawów niepokoju, w rzadszych przypadkach niedokrwistość. Charakterystycznym objawem owsicy jest zdenerwowanie objawiające się zgrzytaniem zębami, obgryzaniem paznokci. Innego rodzaju symptomem choroby jest ból głowy, bezsenność, bóle brzucha połączone
z nudnościami, ogólne osłabienie, podkrążone oczy.

Leczenie
Leczenie owsicy, czyli eliminowanie z organizmu ludzkiego owsików polega na zastosowaniu jednorazowej dawki pyrantelu oraz powtórzeniu jej po upływie dwóch tygodni. Innymi lekami stosowanymi do zwalczania owsików są: mebendazol i albendazol podawanymi w dawkach jednorazowych i powtarzalnych po jednym miesiącu.
Niezbędne jest przestrzegane higieny oraz częste sprzątanie pomieszczeń w domu. Jaja owsików w warunkach domowych mogą przeżyć do kilku tygodni, zwłaszcza przy zachowaniu odpowiedniej wilgotności i ciepłoty. Owsiki mogą znajdować się na zakażonej pościeli, bieliźnie, ręcznikach. Dbałość o czystość ograniczy ich żywotność,
a domowników ochroni przed ich atakiem.

Glistnica – bo tak nazywa się choroba wywołana przez glistę ludzką – podobnie jak owsiki, czy tasiemce, może występować zarówno u dzieci jak i dorosłych. Jeżeli zatem mówisz stanowcze NIE gliście ludzkiej, która chce znaleźć schronienie w ciele Twojego dziecka – przeczytaj ten artykuł, a dowiesz się jak do tego nie dopuścić.

Glista ludzka, glistnica dzieci i dorosłych,
objawy zarażenia glistą, odrobaczenie

Glistnica jest wywołana przez glistę ludzką (Ascaris lumbricoides) i jest największym nicieniem pasożytującym w jelicie cienkim człowieka. W sytuacji dużego namnożenia się glisty w jelicie cienkim przechodzą do żołądka i podczas wymiotowania wychodzą przez jamę ustną. Mogą też przedostać się do dróg oddechowych. Dorosłe osobniki mogą osiągać długość 20 – 40 cm.
Samica glisty produkuje około 200 tyś. jaj na dobę, co daje w ciągu całego jej życia około 72 milionów jaj. Dojrzała glista ludzka żyje 6- 12 miesięcy. Gdy wydalone z kałem jaja dostana się do gleby w warunkach odpowiedniej wilgotności, temperatury i dostępności tlenu odbywa się dalsze dojrzewanie larw do postaci inwazyjnej.
Po połknięciu jaja inwazyjnego larwa glisty uwalnia się z otoczki jajowej i przedostaje się do naczyń krwionośnych i chłonnych, następnie wraz z prądem krwi, wędruje do wątroby do serca i do płuc. Z płuc larwa wędruje przez oskrzela i tchawicę do jamy ustnej, po czym przez przełyk i żołądek przechodzi ponownie do jelita cienkiego. Całkowity czas wędrówki trwa około 10 dni. W jelicie cienkim w ciągu 2- 3 miesięcy larwa glisty ludzkiej dorasta do postaci dojrzałej.

Do zakażenia glistą ludzką dochodzi:
• za pośrednictwem środowiska zewnętrznego (gleba, woda),
• spożywając niedokładnie umyte surowe warzywa i owoce,
• dzieci w czasie zabawy – bawiąc się np. w piaskownicach i biorąc brudną łopatkę do ust,
• dorośli przy pracach w polu i ogrodzie,
• przez kontakt ze zwierzętami.

Pierwsze objawy zarażenia glistą mogą być różne, do często obserwowanych należą następujące dolegliwości:
• zawroty głowy,
• wzmożona pobudliwość nerwowa,
• nagłe ataki bólu brzucha i wymioty,
• rozstroje jelit (biegunki, zaparcia),
• zmiany skórne – świąd skóry, pokrzywki, wypryski,
• czasami drgawki,
• podwyższona temperatura,
• zapalenie spojówek,
• napady astmy oskrzelowej.

W późniejszym okresie zarażenia glistami chorzy doświadczają:
• nieprzyjemnych odczuć pod skórą,
• ślinotoku,
• spadek apetytu,
• ból głowy
• nocne ataki lęku.

Podczas licznej inwazji glistą ludzką następuje:
• zgrzytanie zębów,
• zapalenie oskrzeli,
• duszności astmatyczne,
• niedokrwistość,
• infekcje dróg oddechowych.

Rozpoznanie glistnicy jest często przypadkowe – poprzez zauważenie glisty w kale chorego lub zwymiotowanej treści pokarmowej.

W glistnicy wyróżnia się trzy odrębne etapy, związane z:
1. wędrówką larw,
2. pobytem dojrzałej glisty w jelicie cienkim,
3. powikłaniami wywołanymi przez dojrzałe glisty w organizmie żywiciela.

Od momentu zakażenia do pojawienia się jaj w kale zwykle upływa 60-80 dni.

Glisty wywierają wyraźne działanie toksyczne, zwłaszcza u dzieci. Wyraża się ono m.in.:
• zahamowaniem rozwoju fizycznego i umysłowego dzieci intensywnie zarażonych,
• wzmożoną pobudliwością nerwową.

Jak zapobiegać glistnicy:
• przestrzegając podstawowych zasad higieny osobistej i żywienia,
• myjąc jarzyny i owoce przeznaczone do spożycia,
• poprzez picie przegotowanej wody,
• uczulając dzieci aby myły ręce przed jedzeniem, po każdej zabawie –
gdzie była styczność z glebą oraz po skorzystaniu z toalety,
• odrobaczanie domowych zwierząt.

Pamiętaj!
• Jeśli twoje dziecko ma objawy wskazujące na obecność pasożyta w organizmie, skontaktuj się z lekarzem. Niezbędne jest badanie kału oraz leczenie farmakologiczne. Najczęściej wykorzystuje się do tego preparaty zawierające pyrantel lub bendazole.
• Bez obaw informujmy o każdej chorobie dziecka dyrektora przedszkola lub nauczycieli z grupy.

 • Aktualności

 • Co w menu?

  śniadanie:
  Chleb z masłem,szynka śnieżna
  ogórek,szczypiorek,kawa z mlekiem
  II ŚNIADANIE jabłko
  obiad:
  zupa jarzynowa z ziemniakami
  kluski na parze z gorzką czekoladą,polewa truskawkowa
  kompot
  podwieczorek:
  chleb z masłem,mozzarella
  pomidor,szczypiorek,herbata z cytryną
  śniadanie:
  Zupa mleczna z płatkami owsianymi
  chleb orkiszowy z masłem,ser żółty,rzodkiewka
  II ŚNIADANIE winogrona
  obiad:
  zupa koperkowa z lanym ciastem
  ziemniaki,schab duszony,surówka z białej kapusty z marchewką
  ogórkiem i porem,kompot
  podwieczorek:
  ciasto marchewkowe,(wypiek własny)herbata miętowa,gruszka
  śniadanie:
  Graham z masłem,jajko na twardo
  ogórek,papryka,szczypiorek,kakao
  II ŚNIADANIE jabłko
  obiad:
  żurek z ziemniakami i kiełbasą
  risotto z mięsem i sosem pomidorowym,brokuł,kalafior gotowany,kompot
  podwieczorek:
  sałatka owocowa z galaretką i rodzynkami,herbatniki
  śniadanie:
  Grahamka z masłem,polędwica drobiowa,pomidor,kawa z mlekiem
  II ŚNIADANIE mandarynka
  obiad:
  rosół z makaronem,ziemniaki,kotlet drobiowy,mizeria z jogurtem naturalnym,kompot
  podwieczorek:
  rogaliki z pastą twarogową ,napój miodowo-cytrynowy
  śniadanie:
  Płatki kukurydziane z mlekiem
  chleb żytni z żurawiną,masłem
  i miodem
  II ŚNIADANIE sok owocowy"marwit"
  obiad:
  zupa krem z brokułów z groszkiem ptysiowym,ziemniaki,dorsz z pieca
  marchewka z groszkiem
  kompot
  podwieczorek:
  kisiel,banan